William Tsushima, Straub Psychiatry - Psychology Doctor in